Dlaczego nie ma mnie w EKA?

Może zdarzyć się, że danych absolwenta nie ma w systemie EKA. Dotyczy to tylko starszych roczników, dla których ewidencja elektroniczna nie była prowadzona.


Skan dyplomu/albumu

Potrzebny jest, aby potwierdzić tożsamość absolwenta, który chce się zarejestrować.

Prosimy dosyłać czytelny skan albumu/dyplomu, aby możliwe było przeczytanie danych na nim zawartych.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:<br><br> 1. Administratorem danych osobowych wskazanych w Elektronicznej Księdze Absolwentów jest Politechnika Gdańska, z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).<br> 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl<br> 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb związanych z Elektroniczną Księgą Absolwentów, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda).<br> 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.<br> 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.<br> 6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.<br> 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez stosowny wniosek skierowany na adres konkretnego wydziału, który znajduje się w zakładce "Kontakt" oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).<br> 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.<br> 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej."